Yoshio Shibuya e Sra., Elisabete Sawasato e Hisami Nagamine (Kawasaki do Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)