Tosiyuki Nakamura (Deloitte Touche Tohmatsu), Yoshiya Kominami (Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil) e Naoki Oi (Mayekawa do Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)