Satie Yasuda, Yu Shiobara e Kana Hasegawa (Mitsubishi Corporation do Brasil)