Fujiyoshi Hirata, Aldo Cândido Costa Filho, Flávio T. Oshikiri e Yuji Watanabe.