Anderson Sato, Masaharu Taniguchi, Érika Murata e Kenichi Yoshida.