Fujiyoshi Hirata, Sérgio Mendes, Makoto Tanaka e Hiroshi Shimuta