Yasuo Chigami (Chigami Seguros), Tadayuki Minamino (Kanematsu América do Sul) e Tsutomu Nakamura (Hospital Santa Cruz) (foto: Rubens Ito / CCIJB)