Yasuo Chigami (Chigami Seguros), Yasuyuki Hirasaki (Sansuy) e Takahiro Hosojima (JBIC - Japan Bank for International Cooperation). (foto: Rubens Ito / CCIJB)