Fujiyoshi Hirata, Shigeru Otake, Tokiko Kanazawa, José Carlos Toledo e Makoto Tanaka