Fujiyoshi Hirata, Eiichi Honma, Makoto Tanaka, Noriyuki Mita e Tadashi Yamada.