Fujiyoshi Hirata, Kenji Ishii, Masuo Nishibayashi e Shoei Arima.