Roger Shinki Yafushi, Paulo Roberto Ferrari, e Julio Akio Kozaka. (foto: Rubens Ito / CCIJB)