Shigeo Okada (Daikin), Masahiko Sadakata (Yakult / conselheiro da Câmara) e Shigeo Otake (Takata-Petri) (foto: Rubens Ito / CCIJB)