Fujiyoshi Hirata, Masahiko Kobayashi, Antonio Britto, Tatsuo Nakayama e Devaney Baccarin (foto: Rubens Ito / CCIJB)