Ichiro Amano, Ryo Wada, Masaki Kondo, Jadiel Ferreira de Oliveira, Kazuaki Obe, Anselmo Nakatani, Akira Suzuki, Tomoyoshi Egami e Fujiyoshi Hirata.