Masahiko Sadakata (Yakult / ex-presidente da Câmara), Yoshiharu Kikuchi (Enkyo) e Akinori Sonoda (Kenren)