Mario Jun Okuhara (Imagens do Japão), Mieko Ishii e Kenji Ishii (Joia Lorena)