Shigeru Otake (Takata-Petri), Fumio Inaoka e Katsumi Okawa (Yazaki do Brasil)