Fujiyoshi Hirata, Liliana Oliveira, Masuo Nishibayashi, Carlos Augusto de Barros e Makoto Tanaka.