Carolina Sakama, Alberto Mori, Emio Kamatani e Cláudio Yendo.