Ichiu Shinohara, Tadashi Yamada, Gilberto Kassab, Maurício Ida e Masaki Kondo. (foto: Rubens Ito / CCIJB)