Fujiyoshi Hirata, Antonio Mondelli Júnior, Rodrigo Agostinho, Makoto Tanaka, Paulo Roberto Ferrari, Julio Akio Kozaka e Roger Yafushi. (foto: Rubens Ito / CCIJB)