Hajime Uchida (Banco Sumitomo-Mitsui Brasileiro), Oswaldo Lucon e Makoto Tanaka (foto: Rubens Ito / CCIJB)