Yoshiya Kominami (Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil), Naoki Oi (Mayekawa do Brasil) e Katsuki Nishioka (Hitachi Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)