Kenji Takaishi, Sérgio Matsuoka, Fujiyoshi Hirata, Aldo Cândido Costa Filho e Flávio T. Oshikiri.