Toshiharu Fujii , Tadashi Yamada, Tosiyuki Nakamura e Makoto Tanaka.