Thiago Roque (Banco Sumitomo-Mitsui), Fujiyoshi Hirata, Oswaldo Lucon, Hajime Uchida (Banco Sumitomo-Mitsui) e Sunao Sato (SBPN) (foto: Rubens Ito / CCIJB)