Jun Makuta (TozziniFreire Advogados), Erika Murata (Suzuyo Brasil) e Naoki Oi (Mayekawa do Brasil). (foto: Rubens Ito / CCIJB)