Luiz Eduardo Franschine, Tadashi Yamada e Jorge Iwashita.