Consulesa Eiko Obe e cônsul-geral Kazuaki Obe, Kazu (Kazuyoshi Miura) e Tadahiro Maekawa (Sanwa International)