Alberto Mori, Sofia Eiko Endo e Roberto Takahashi.