Kiyoshi Kakehashi, Izabel de Almeida e Ariane Belomo.