Rosa Komori, Akira Takeuchi (Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil) e Katsuki Nishioka (Hitachi Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)