Shozo Hasebe (Toyota do Brasil), Tatsujiro Yonekura (Yasuda Seguros) e Masaki Kondo (Mitsubishi Corporation do Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)