Masatatsu Haraguchi (CBC Inds.Pesadas), Toshiro Kubota (Bco.Sumitomo Mitsui Brasileiro) e Takashi Hagashima (Panasonic do Brasil) (foto: Rubens Ito / CCIJB)