Shinichi Tsuzuki (Deloitte Touche Tohmatsu) e Yasutoshi Miyoshi (Primotech21) (foto: Rubens Ito / CCIJB)