Rosa Komori (dentista), Taro Ono (Mitsubishi Corporation do Brasil), Rosa Matsushima (Rosa Matsushima