Kiyoshi Kakehashi (Boxon Comercial), Erica Aoki (Aoki Advogados Associados) e Hideo Ueshima (Rohto Seiyaku) (foto: Rubens Ito / CCIJB)