Jorge Yamashita e Sra. (Bunkyo), Luís M.Kibe (Ubik do Brasil) e Flávio T.Oshikiri (Ohno & Oshikiri Advogados)