Monica de Oliveira, Lúcia Tsukasa Tomita, Marcos Haniu e Humberto Sagawa.