Fernando Takada, Makoto Tanaka, Katsumi Doi e Ricardo Sasaki.