Marcos Haniu (Authent), Jorge Hachiya Saeki (advogado-consultor da Câmara / Saeki Advogados) e Yuka Maekawa (Authent) (foto: Rubens Ito / CCIJB)