Conselheiro Takashi Goto, conselheiro-fiscal Shinichi Tsuzuki (Deloitte Touche Tohamatsu), Toshihiko Tsutsumi (Sigmax) e conselheiro-fiscal Tadashi Yamada. (foto: Rubens Ito / CCIJB)