Perla Romero Mizuno, Márcia Brown, Katsuko Hassunuma), Seidi Kusakano, Teico Iryo e Angela Ouchi