Rosa Komori e Mariana Sakurada (Rosa Sakurada) e Tadahiro Maekawa (Sanwa International)