Carla Takada, Luiz Fernando Palma e Fujiyoshi Hirata.